Lawyers In Exile

Avukatlara Yapılan Gözaltılar

Yargının kurucu unsuru konumunda bulunan Avukatların HAKSIZ ve HUKUKA AYKIRI OLARAK gözaltına alınmaları, Türkiye de AKP rejimi tarafından savunmanın nasıl tahayyül edildiğinin bir göstergesidir.

Avukatlara yapılan gözaltılar, meslekten kaynaklanan suç isnatlarına dayanmakta olup, bu durum son derece vahimdir. Suç örgütü üyeliği isnadı, mesleğin ifası ile birlikte nitelendirilmiştir.

Avukat, müvekkili ile özdeşleştirilemez. Diğer bir deyimle, avukat başkaları tarafından da müvekkilleri ile özdeş görülemez. Yargılamanın en temel unsuru olan maddi gerçeğin ortaya çıkarılması aşamasında, savunma görevinin ifa edilmesi Avukat tarafından yerine getirilmektedir. Adil yargılanma hakkının güvencesi Avukatın konumuna bağlıdır. Avukatın savunma görevinin sınırlandırılması, bu doğrultuda yapılan her müdahale adalete olan güveni de yok edecektir. Bu nedenledir ki, avukatların bu konumu, uluslararası sözleşmelerle güçlü bir şekilde güvence altına alınmıştır.

Avukatların konumunu güvence altına alan “Havana Kurallarına” Türkiye’de taraftır ve Türkiye Hükümeti’nin Avukatlara sağlanan bu güvencenin hayata geçirilmesi görevi vardır. Bu hükümler, hukuk devletinin temel koşuludur. AKP hükümetinin bir tasarrufu olarak yapılan bu gözaltılar, hukuk devletinden ne denli uzaklaşılmakta olunduğunun da göstergesidir.

Havana Kuralları;
Madde 16. Hükümetler avukatların;

a. Hiçbir baskı, engelleme, taciz veya yolsuz bir müdahaleyle gerek karşılaşmadan her türlü
mesleki faaliyeti yerine getirmelerini;

b. Yurt içinde ve yurt dışında serbestçe seyahat etme ve müvekkilleriyle görüşebilmelerini;

c. Kabul görmüş meslek ahlak kurallarına, görevlerine, standartlarına uygun faaliyette
bulundukları için kovuşturma veya idari, ekonomik veya başka bir yaptırımla sıkıntı çekmemelerini veya tehditle karşılaşmamalarını sağlar.

Madde 17. Avukatlar görevlerini icra etmemeleri nedeniyle güvenlikleri tehdit edildiği takdirde, yetkili makamlar tarafından gerekli bir biçimde korunurlar.

Madde 18. Avukatlar görevlerini icra etmeleri nedeniyle müvekkilleriyle veya müvekkillerinin davalarıyla özdeşleştirilemezler.

Madde 20. Avukatlar, bir mahkeme, yargı yeri veya hukuki ya da idari bir makam önünde mesleki
nedenlerle bulundukları sırada veya konuyla ilgili yazılı veya sözlü taleplerinde yaptıkları
beyanlardan ötürü hukuki v cezai muafiyetten yararlanır.

Madde 22. Hükümetler, avukatlar ile müvekkilleri arasında mesleki ilişkiler kapsamındaki bütün
haberleşme ve görüşmelerin gizli olduğunu kabul eder ve buna saygı gösterir.

Avukatların mesleki faaliyetlerinden dolayı müvekkilleri ile özdeşleştirilmek suretiyle sorgulanması amacıyla gözaltına alınmaları, bu sayede avukatların sindirilmesi, korkutulması ve insanların savunmasız bırakılması hedeflenmektedir. Bu hedefe varılabilmesi asla mümkün değildir.

Her türlü baskıya rağmen hukuk adına söz söyleyen Avukatlar bu türden gözdağı amaçlı gözaltılardan etkilenmeyecektir.Av. Mustafa Dokumacı

http://www.ankarabarosu.org.tr/merkezler/pdf/1.%20Havana%20Kurallar%C4%B1.pdf

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

HUKUKİ DESTEK- WhatsApp
1